Place cursor over chart elements to see labels

OGBO DI ICHE ICHE (OGE NA MGBE HA)

A – Uwa nke mbu – oge uwa nke mbu (2 Pita 3:6, Jenesis 6:11-13)
B – Ajo uwa nka – Oge uwa nke abuo (Ndi Galatia 1:4, 1 Jon 5:19, Malakai 3:15)
C – Uwa nke n’abia – oge uwa nke ato (Ndi Hibru 2:5, 11 Pita 3:13, Ndi Efesos 1:10)

D – Ogbo ndi okenye – (Olu Ndi Ozi 7:8)

E – Ogbo ndi Ju – (Ditronomi 7:6, Abu Oma 147:19-20)

F – Ogbo Ozi-oma – (Mak 1:14-15, Olu Ndi Ozi 15:14, Matiu 24:14
G – Ogbo nke onyeweayi Jisos – (Ndi Corint Nke Mbu 15”25, Mkpughe 20:1-6)

H – Ogbo nke gabia na – (Ndi Efesos 2:7, 3:21)

f – Oge nsogbu izerelu na owuwe ihe ubi nke ogbo ozi oma nka, oge ifucha oka na igbugbo ya (Luk
3:16-17)

S – Oge nsogbu nke uwa na owuwe ihe ubi nke ogbo nke ozi oma nka, ihoputa ata na oka (Matiu 13:28-40, Mkpughe 14:15-18)

T – Ohere nta diri ekwensu – ihoputa igwe aturu na igwe ewu (Matiu 25:31-32, Mkpughe 20:7-10, Ndi Korint Nke Mbu 15:26)

 ONODU DI ICHE ICHE (IJI BA NA EBUBE)

K – Onodu nke ebubue chineke na ike olu (Ndi Filipai 2:9-11, Mkpughe 3:21)
L – Onodu nke ibu onye amuru na monso (Jon 3:8, I Jon 3:2)
M – Onodu nke ibu nwa nime monso (Rom 12:1, Pita Nke Mbu 1:3-4)

N – Onodu nke inata iru oma Chineke (Onye umu madu) (Jems 2:23, Ndi Rom 5:8-9, 19)

P – Iru oma Chineke nye ndi nchu aja (Livitikos 16:30, Hiburu 9:7-10)

R – Onodu nke nmehie na mnapu nke onodu mbu (Ndi Rom 5:12, Aisaia 64:6, Ndi Rom 10:3)

 MKPUTAMPKU (NKE NEGOSI OGOGO ONODU OBULA MADU NO NAYA)

a – Adam na ozuzu oke ya (Jenesis 27:31)
b – Adam nke daworo na onodu ya na umu ya tupuu oge iju mmiri (Jenesis 6:5)

c – Ndi ochie mbu zuru oke nisi nisi (Ndi rom 4:2-3, Ezekie 14:20, Ndi Hibru 11)

d – Ndi madu site niju miri rue oge nke onye new ayi (Ndi Rom 5:12, Jon nke Mbu 5:19)

e – Israel na anu aru udiri esi guo ha dika mba (Livitikos 16:33-34, Hibru 10:1)

 KRIST

g – Jisos mgbe otozuru iri ato ato madu zuru oke (Ndi Hibru 10:5, Jon 1:29-32)
h
– Jisos buru onye amuru na mo-nso na Jodan (Matiu 28:18, Jon 5:26)
i
– Jisos bilitere no-onwu nke Chineke (Matiu 28:18, Jon 5:26)
k
– Jisos Onosiri iri ubochi ano obilitere nonwu nebube nke onye Chineke (Olu Ndi Ozi 1:19, Ndi Hibru 9:24)
l – Jisos nime ogbo nke ozi oma na anodu ala yana Nna ya na oche eze (Ndi Hibru 6:20, 10:12, Mkpughe 3:21)

 KRAIST NIME OGBO NKE OZI OMA NKA

m – Ndi amuru n’ime muo ndi gabu oke igwe mmadu ahu (Ndi Korint Nke Mbu 3:11:15)
n
– Ndi amuru n’ime muo, ndi mechara buru nwunye nke onye new ayi Jisos Kraist (Rom 12:1-2, I Pita 2:9-10, Galentia 5:22-25)
p
– Ndi kwere ekwe na enyechasighi ha onwe ha (Mak 9:41, Olu Ndi Ozi 26:27-28, Matiu 22:14)
q
– “Ata”, Ndi naga chiochi, ndi nekweghi ekwe, ndi iru abuo (Matiu 13:38, 15:8-9)

 NA OGE OWUWE IHE UBI NKE OGBO OZI OMA

r – Jisos, na obibia nke abuo ya (Jon 14:3, Tesalonika Nke Mbu 4:16)
s
– Ihoputa igwe aturu nta netiti Babilon (Mkpughe 18:1-5, Tesalonika Nke Mbu 4:16-17)
t
– Igwe madu bara uba ndi na erughi inata nkwughachi ugwo olu ahu kachasi elu (Mkpughe 7:13-17, IKorint 3:13-15)
u
– Babilon bu uzo nke chiochi ndia ayi nahu juputara ebe nile, ndi nada ada; ufodu nano nahiri nke ndi ozo nadaba nokpuru ya (3:15-16, 16:19)
v
– Babilon Ndi iru abuo chiochi ndi ayi nahu, ha nadaba na ahiri ha na ndi nekweghi ekwe (Matiu 24:51)

 NIME OCHICHI NNO AFO ABUO NA OGU IRI (PUKU AFO) NKE KRAIST.

w – Kraist na ebube ya, isi na aru ya (Mkpughe 19:7-8, 21:2)
x
– Ndi nwekore ebube Kraist sokwa ya nachi achi (I Jon 3:2, Jud 14, Mkpughe 3:21, 20:4-6)
y
– Igw mmadu ndi anapughi iguta onu (Abu Oma 45:14, Mkpughe 7:9-10, 13-17, 19:1)
z
– Nnewtaghachi ugwu nke umu Israel na aru aru (Ndi Rom 11:25-29, Zekaraia 8:13-23)
W
– Eweghachi mmadu na onodu mbu ya na izu oke dika Chineke si kee ya (Mkpughe 21:1-4, Aisaia 35)