Place cursor over chart elements to see labels

X

Ukpohore Nwed-Ndise Mme Eyo

Mme Eyo (Iduok Mmme Ini)

A ‒  Ererimbot emi okudude adagaro – Akpa ubon-mkpo (2Peter 3:6, Genesis 6:11-3)

B ‒  Idiok ererimbot emi odude ke emi – Udiana ubon-mkpo (Galatians 1:4, 1 John 5:19, Malachi 3:15)

C ‒  Ererimbot emi edidude – Oyohoita ubon-mkpo (Hebrews 2:5, 2 Peter 3:13, Ephesians 1:10)

D ‒  Eyo Mme Ete-Mbuotidem - (Acts 7:8)

E ‒  Eyo Mme Jew - (Deuteronomy 7:6, Psalms 147:19-20)

F ‒  Eyo Eti-mbuk - (Mark 1:14-15, Acts 15:14, Matthew 24:14)

G ‒ Eyo Messiah - (1Corinthians 15:25, Revelation 20:1-6)

H ‒ Mme Eyo eke edidide (Ephesians 2:7, 3:21)

f ‒  Ini ndutoho Israel ke idok mme Jew: eribahare wheat ye mbio (Luke 3:16-17)

S ‒ Ini ndutoho ke idok Eti-mbuk: eribahare wheat ye tares (Matthew 13:30, 38-40, Revelation 14:15, 18)

T ‒ Udiana Mkpa - Ekpri ibioo ini satan: eribahare erong ye mme ebot  (Matthew 25:31-32,
      Revelation 20:7-20, 14-15, 1Corinthians 15:26)        

Mme Idaha (Nto-Ukot Nsim Ubong)

K ‒ Itie Ubong eke Abasi ye itie utom Esie (Philippians 2:9-11, Revelation 3:21)

L ‒ Itie emana ke spirit (John 3:8, 1 John 3:2)

M ‒ Itie edibon ke spirit (Romans 12:1, 1 Peter 1:3-4)

N ‒ Itie mfon Abasi (ono ubon owo) (James 2:23, Romans 5:8-9, 19)

P ‒ Itie mfon Abasi (Leviticus 16:30, Hebrews 9:7-10)

R ‒ Itie idiok mkpo ye unana eti uduot (Romans 5:12, Isaiah 64:6, Romans 10:3)

Pyramids (Idouk Mme Owo)

a ‒ Adam ke ofonde ama (Genesis 1:27, 31)

b ‒ Adam ke ema okodwo, ye ubon esie, mbemiso mmong ukwo (Genesis 6:5)

c ‒ Mme odot-ukpono Eset ke idemmo (Romans 4:2-3, Ezekiel 14:20, Hebrews 11)

d ‒ Ubon-owo tongode ke ukwo osim Eyo Messiah (Romans 5:12, 1 John 5:19)

e ‒ Mbukpong utibe ikpe Israel ke obukidem (Leviticus 16:33-34, Hebrews 10:1)

Christ

g ‒ Jesus ke isua edip ye duop, mfon mma owo (Hebrews 10:5, John 1:29-32)

h ‒ Jesus, nda mbon ke spirit ke Jordan (Matthew 28:18, John 5:26)

i ‒ Jesus, ekesede ke mbiet Abasi (Matthew 28:18, John 5:26)

k ‒ Jesus, ke usen aba ke ama ekeset, ke ubong Abasi (Acts 1:19, Hebrews 9:24)

l ‒ Jesus, ke eyo Eti-mbuk, osuhore etie ye ete ke ebekpo esie (Hebrews 6:20, 10:12, Revelation 3:21)

Mme Christian Ke Eyo Eti-Mbuk

m ‒ Iduok ndambon ke spirit erni ekabarede edi Akwa otu-owo (1Corinthians 3:1, 15)

n ‒ Iduok ndambon ke spirit emi edide nnwan-ndo Christ (Romans 2:1-2, 1 Peter 2:9-10,
      Galatians 5:22-25)

p ‒ Mme andinim ke akpaniko, edi idianakerede idem mmo inim (Mark 9:41, Acts 26:27-28,
      Matthew 22:14)

q ‒ “Tares,” mme aka ufok-Abasi edi mibuotke idem, mbon mbubik (Matthew 13:28, 15:8-9)

Ke Ini Idok Eti-Mbuk

r ‒ Jesus, ke eritongo ntak ndi esie (John 14:3, 1 Thessalonians 4:16)

s ‒ Ekpri otu erong, edianarede eto Babylon (Revelation 18:1-5, 1 Thessalonians 4:16-17)

t ‒ Akwa otu-owo, etrede ndibo utip eke okponde (Revelation 7:13-17, 1 Corinthians 3:13, 15)

u ‒ Babylon, mme ewet enying ufok Abasi, eduongore usuk esuhore eka idaha N, ndusuk edwo
      esuhore ekan (Revelation 3:15-16, 16:19)

v ‒ Babylon, mbon mbubik mme ewet enying ufok Abasi, eduongore eka idaha R, ye mmo emi
      mikenimke ke akpaniko (Revelation 18:2, Matthew 24:51)

Ke Eyo Thousand Isua

w ‒ Ada-ubong Christ, ibuot ye idem (Revelation 19:7-8, 21:2)

x ‒ Ada-ubong ikot Christ, ke ekara (1 John 3:2, Jude 14, Revelation 3:21, 20:4, 6)

y ‒ Udim Akwa otu-owo (Psalms 45:14, Revelation 7:9, 13-17, 19:1)

z ‒ Israel ke obukidem efiakde enam efonema ye ke ebeiso idaha (Romans 11:25-29, Zechariah 8:13-23)

W ‒ Ubon owo etongode ntak enam efon ema ke iman-owo ye Abasi (Revelation 21:1-4, Isaiah 35)